Wyłączenie odpowiedzialności

Treść witryny internetowej

Autor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia przeciwko autorowi w zakresie szkód materialnych lub niematerialnych wynikłych z wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji bądź z wykorzystania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji nie będą uwzględniane, chyba że byłoby one spowodowane zaniedbaniem lub przestępczymi zamiarami autora. Wszystkie oferty składane są bez zobowiązań. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania i dodawania treści na stronie bez uprzedniego powiadomienia oraz do czasowego lub trwałego usunięcia danej publikacji internetowej.

Odniesienia i łącza

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych (łączy), za które autor nie odpowiada, odpowiedzialność przewiduje się tylko wtedy, gdy autor zna ich treść i zapobiegnięcie przez niego użyciu tych odniesień byłoby technicznie możliwe i uzasadnione w razie, gdyby treści te były niezgodne z prawem. Niniejszym autor oświadcza, że w czasie umieszczania łączy na odnośnych stronach internetowych nie wykryto żadnych treści niezgodnych z prawem. Autor nie ma wpływu na obecny ani przyszły układ, treść ani autorstwo stron, do których odsyłają łącza lub odniesienia, i niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dostępną na tych stronach treść, która mogła zostać zmieniona po umieszczeniu łączy. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszystkich łączy i odniesień na własnej stronie autora oraz wpisów dokonywanych przez osoby trzecie w udostępnionych przez autora księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach adresowych. Wyłączną odpowiedzialność za niezgodność z prawem, nieprawidłowość lub niekompletność informacji, a w szczególności za szkody spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem tych informacji ponosi właściciel strony, do której odsyła łącze lub odniesienie, a nie właściciel strony zawierającej łącza lub odniesienia do takiej strony.

Prawa autorskie i prawo do znaku towarowego

We wszystkich publikacjach autor korzysta z praw autorskich do elementów graficznych, wzorników barw, sekwencji wideo i tekstów albo używa elementów graficznych, wzorników barw, sekwencji wideo i tekstów niewymagających licencji. Wszystkie umieszczone w tej witrynie zastrzeżone znaki towarowe i nazwy marek podlegają bez ograniczeń stosownym przepisom w zakresie znaków towarowych i są chronione prawami własności zarejestrowanych właścicieli. Samo użycie znaków towarowych nie oznacza, że nie są one chronione przez prawa osób trzecich. Autor strony zachowuje prawa autorskie do stron publikowanych wyłącznie przez siebie. Powielanie elementów graficznych, wzorników barw, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez uprzedniej wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Prawna skuteczność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, w której wystąpiło odniesienie do tej strony. Jeśli jakiekolwiek fragmenty tekstu lub poszczególne warunki przewidziane w tym dokumencie przestaną być w pełni lub częściowo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie to miało wpływu na pozostałe fragmenty tekstu ani na ich treść bądź ważność.

Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com