Regulamin Użytkowania Serwisu Videojet online

Data wejścia w życie: 10 maja 2018

Należy przeczytać uważnie niniejszy Regulamin („Regulamin Użytkowania”) przed rozpoczęciem korzystania z jakiejkolwiek witryny, witryny mobilnej, aplikacji mobilnej lub innej usługi cyfrowej bądź produktu kontrolowanego przez Videojet Technologies Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA albo którąkolwiek z jej podmiotów zależnych działających pod marką Videojet („Videojet”), które zawierają linki do niniejszego Regulaminu (łącznie „Serwis Videojet”). Uzyskując dostęp i wykorzystując dowolną stronę Serwisu Videojet w jakikolwiek sposób, w tym między innymi, przeglądając Serwis Videojet, korzystając z dowolnych informacji, wykorzystując dowolne treści, korzystając z dowolnych usług, pobierając dowolne materiały i/lub składając zamówienie na produkty lub usługi, użytkownik zgadza się związania niniejszym Regulaminem Użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się na warunki podane w Regulaminie Użytkowania, nie może w żaden sposób korzystać z Serwisu Videojet. Firma Videojet zastrzega sobie prawo, wedle wyłącznego uznania Videojet, do zmiany, modyfikacji, aktualizacji, dodawania lub usuwania części niniejszego Regulaminu Użytkowania w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Co pewien czas należy sprawdzać Regulamin Użytkowania pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Serwisu Videojet po opublikowaniu zmian w Regulaminie Użytkowania będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje te zmiany.

Aktualizacja Regulaminu Użytkowania

Firma Videojet podaje niniejsze informacje na tym serwerze jako usługę publiczną dla swoich klientów i zastrzega sobie prawo do zmiany treści informacji bez powiadamiania. Firma Videojet nie odpowiada za jakąkolwiek zgodność, kompletność i/lub wiarygodność treści informacji podanych w niniejszym dokumencie.

Oświadczenie o braku odpowiedzialności

ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, SERWIS VIDEOJET I WSZYSTKIE USŁUGI, PRODUKTY ORAZ INNA ZAWARTOŚĆ W SERWISIE VIDEOJET SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”. FIRMA VIDEOJET NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, ŻE SERWIS VIDEOJET BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY ANI BEZBŁĘDNY, BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW, ANI ŻE TREŚĆ W SERWISIE VIDEOJET SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB NIEZAWODNE, I WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ODNIESIENIU DO SERWISU VIDEOJET LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG, PRODUKTÓW BĄDŹ INNYCH TREŚCI W SERWISIE VIDEOJET , W TYM MIĘDZY INNYMI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK LINKÓW DO WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO FIRMA VIDEOJET ANI ŻADEN Z JEJ CZŁONKÓW KIEROWNICTWA WYŻSZEGO SZCZEBLA, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, LICENCJODAWCÓW ANI DOSTAWCÓW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, NASTĘPCZE LUB SANKCYJNE SZKODY, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY LUB TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z SERWISU VIDEOJET, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO Z WYPRZEDZENIEM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W JAKIMKOLWIEK PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY VIDEOJET, CZŁONKÓW JEJ KIEROWNICTWA WYŻSZEGO SZCZEBLA, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, LICENCJODAWCÓW ANI DOSTAWCÓW, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY LUB TEORII PRAWNEJ, NIE PRZEKRACZA KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE VIDEOJET W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU VIDEOJET, JEŚLI W OGÓLE, W OKRESIE JEDNEGO ROKU PRZED DATĄ WYDARZENIA BĘDĄCEGO PRZYCZYNĄ ROSZCZENIA.

Prawa własności intelektualnej

Serwis Videojet oraz wszystkie dane, teksty, obrazy, oprogramowanie, wideo lub audio zawarte w nich są przeznaczone wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego. Serwis Videojet zawiera znaki towarowe, prawa autorskie i inną własność intelektualną posiadaną lub licencjonowaną przez firmę Videojet . Użytkownik nie otrzymuje żadnej licencji do takich praw własności intelektualnej. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Videojet nie wolno powielać, publikować ani w inny sposób wykorzystywać treści tej witryny.

Linki do zasobów zewnętrznych

Serwis Videojet zawiera linki do witryn stron trzecich, które nie są pod kontrolą firmy Videojet. FIRMA VIDEOJET NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI PUBLIKOWANE W KTÓREJKOLWIEK Z TYCH WITRYN ANI ZA JAKIKOLWIEK LINK ZAMIESZCZONY W TYCH WITRYNACH, ANI ZA ZMIANY LUB AKTUALIZACJE TAKICH POŁĄCZONYCH WITRYN. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Videojet udostępnia te linki tylko dla wygody i Videojet nie popiera ani nie przyjmuje odpowiedzialności za treści na takich witrynach stron trzecich. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dokonywanie zakupów online w firmie Videojet, Serwis Videojet będzie łączyć użytkownika z witrynami stron trzecich, które będą informacje o płatnościach użytkownika i inne związane z zakupem.

Pliki cookies i inne techniki śledzenia

Serwis Videojet wykorzystuje pliki cookie i inne techniki śledzenia, by zwiększyć wygodę korzystania z serwisu. Ze szczegółami można się zapoznać w Zasadach Ochrony Prywatności, obowiązujących w firmie Videojet.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Firma Videojet szanuje prywatność użytkownika, ceni nasze relacje i zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika. Rozumiemy znaczenie prywatności danych dla naszych klientów i odwiedzających Serwis Videojet. Używanie przez nas Danych Osobowych podlega naszym Zasadom Ochrony Prywatności i uzyskując dostęp oraz korzystając z Serwisu Videojet użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszych Zasad Ochrony Prywatności.

Użytkownik uznaje i wyraża zgodę, że podczas przesyłania Danych Osobowych do Serwisu Videojet, chociaż firma Videojet stosuje zabezpieczenia w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu lub przechwycenia, nie ma absolutnej gwarancji bezpieczeństwa. W MAŁO PRAWDOPODOBNYM PRZYPADKU PRZECHWYCENIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO NASZYCH DZIAŁAŃ, FIRMA VIDEOJET NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE PRZECHWYCENIA ANI NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, ANI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW) PONIESIONE PRZEZ KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI FIRMA VIDEOJET WCZEŚNIEJ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. FIRMA VIDEOJET NIE GWARANTUJE WYRAŹNIE ANI W SPOSÓB DOROZUMIANY, ŻE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK KLIENTA BĘDĄ BEZ MOŻLIWOŚCI ICH PRZECHWYCENIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KAŻDY KLIENT MA OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI WŁASNYCH HASEŁ.

Prawo właściwe i sąd

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa Stanu Illinois. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem Użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się lub mających jurysdykcję nad DuPage County, w stanie Illinois.


Kontakt

Informacja o Produktach:
+48 887 444 100
Materiały Eksploatacyjne:
22-886-00-77
Serwis i Wsparcie Techniczne:
22-886-00-77

handel.seo@videojet.com